خانه / علوم انسانی / پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی


پرسشنامه تحریف های شناختی الف)معرفی پرسشنامه: پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال۱۳۸۹ با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.پرسشنامه حاضر می تواند به عنوان یک ابزار، درخدمت اهداف آموزشی ،پژوهشی،بهداشتی درمانی،در رابطه با کار و روابط انسانی،مدیریت وسازماندهی وسیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد.این پرسشنامه بر مبنای تحریف های شناختی الیس ساخته شده است و به سنجش ۱۰تحریف شناخته شناسایی شده توسط البرت الیس می پردازد  روش اجرا ونمره گذاری: این پرسشنامه شامل۲۰ سوال ۵گزینه ای است  که براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. شواهد مربوط به روایی واعتبار :این پرسشنامه دارای اعتبار وروایی داخلی می باشد.این آزمون توسط عبداله زاده وسالار در سال۱۳۸۹ برروی جمعیت ایرانی،۱۵۱زن و۱۴۶مرد هنجاریابی شد. در این فرآیند اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزار تحقیق ،به وسیله آزمون T مستقل برای مقایسه دوجنس با میانگین سنی ۸/۲۵ درمیزان استفاده از تحریف های شناختی استفاده شده است .واطلاعات به صورت جدول زیر ارایه گردیده است. همچنین برا …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق درجات ایمان

تحقیق درجات ایمان دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، درجات ایمان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *