خانه / علوم انسانی / پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)


پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ( ISI ) این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ گویه است که برزونسکی، (۱۹۸۹ به نقل از برزونسکی و آدامز، ۱۹۹۹) آن را به منظور ارزیابی جهت گیری یا سبک هویت افراد تدوین کرده است. این آزمون که از ۴ خرده مقیاس تشکیل شده است، سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی و همچنین میزان تعهد را می سنجد. گویه ها روی مقیاس لیکرت ۵ درجه ای کاملاً مخالفم(۱)، تا حدودی مخالفم(۲)، مطمئن نیستم(۳)، تاحدودی موافقم(۴) و کاملاً موافقم(۵) نمره گذاری می شوند. برزونسکی(۲۰۰۰) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی ۷۱/۰، برای سبک هنجاری ۶۰/۰ و برای سبک سردرگم/اجتنابی ۷۵/۰ گزارش کرده است(پیری و شهرآرای، ۱۳۸۴). غضنفری(۱۳۸۳) در ایران در میان نمونه ای شامل ۱۸۳۲ دانش آموز دبیرستانی پایایی کل را ۷۳/۰ و پایایی خرده مقیاس های سبک هویت اطلاعاتی را ۶۷/۰، سبک هنجاری را ۵۲/۰، سبک سردرگم/اجتنابی را ۶۲/۰ و مقیاس تعهد را ۵۷/۰ برآورد کرد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای سبک اطلاعاتی ۶۳/۰، سبک هنجاری ۵۶/۰، سردرگم/اجتنابی ۶۶/۰ و میزان تعهد ۶۳/۰ برآورد شد و برای پایایی کل آزمون ضریب آلفای ۷۱/۰ بدست آمد. ن …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق درجات ایمان

تحقیق درجات ایمان دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، درجات ایمان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *