خانه / 2021 / February (پەڕە 20)

بایگانی/آرشیو ماهانه: February 2021

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00LD-ZE600KL EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00LD-ZE600KL EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00LD-ZE600KL EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_Z00LD-ZE600KL  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Z00LD-ZE600KL رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس Z00LD-ZE600KL تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00RD-ZE500KG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00RD-ZE500KG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_Z00RD-ZE500KG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_Z00RD-ZE500KG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Z00RD-ZE500KG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس Z00RD-ZE500KG تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z007-ZC451CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_Z007-ZC451CG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_Z007-ZC451CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_Z007-ZC451CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Z007-ZC451CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس Z007-ZC451CG تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K00Y_ME372CL رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K00Y_ME372CL تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP     فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K00Z-ME175CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K00Z-ME175CG تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K012  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K012 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K012 تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP

فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP      فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP دامپ هارد نوکیا Nokia 3 TA-1032  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Nokia 3 TA-1032 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K01N-FE171CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01N-FE171CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K01N-FE171CG تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K016-FE380CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K016-FE380CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K016-FE380CG تست شده و …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K01E-ME103K  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01E-ME103K رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K01E-ME103K تست شده و …

بیشتر بخوانید »